FANDOM


เป็นย่าของ apple jack, apple bloom และ big mcintosh เป็นม้าธรรมดา อยู่ในตระกูล apple เป็นม้าที่ผ่านประสบการณ์มามาก รู้เกือบทุกเรื่องและชอบเล่าเรื่องตระกูลแอปเปิ้ล
Granny smith
รับข้อมูลจาก "http://th.mlp.wikia.com/wiki/Granny_Smith?oldid=5358"