FANDOM


ถูกกล่าวถึงในภาคพิเศษ My Little Pony Equesreia Girls เป็นอีกมิตินึงหรือเรียกอีกอย่างว่า "โลกคู่ขนาน" ก็ว่าได้ ในโลกนี้ประชากรไม่ได้เป็นม้า หากแต่เป็น มนุษย์ ซึ่งชื่อเผ่าพันธ์ุนี้ไม่เคยอยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกม้าเลย ในโลกนี้มีตัวละครแทบทุกตัวของโลกม้าแต่เป็นคนทั้งหมด ส่วนอาณาจักรม้าก็ถูกย่อส่วนกลายเป็น โรงเรียนไฮสคูลแห่งนึง มีรูปปั้นม้าอยู่หน้าโรงเรียน (จะสื่ออะไรผมไม่รู้) ซึ่งตรงฐานที่เป็นกระจกนั้นคือประตูเชื่อมต่อกับโลกของม้า โลกนี้มิได้ต่างจาก Equesreia เท่าไหร่นัก แต่ต่างกันที่ด้านเท็คโนโลยีนำหน้าไปไกลกว่าหน่อย (ต่างจากโลกโพนี่ที่ยังคงความโบราณบางจุดไว้) 

รับข้อมูลจาก "http://th.mlp.wikia.com/wiki/Equestria_Girls?oldid=7584"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki