FANDOM


เชอรี่ เบอรี่ cherry berry

เป็นเอิร์ธโพนี่ที่เที่ยวไปกับบอลลูนที่โพนี่วิลล์

                     

ร้านของcherry berry

  

  

                   น้ำรสcherry berry

รับข้อมูลจาก "http://th.mlp.wikia.com/wiki/Cherry_Berry?oldid=9711"