Fandom

My Little Pony : Friendship is Magic Wiki

องค์หญิงเซเลสเทรีย

224pages on
this wiki
Add New Page
Comments301 Share
องค์หญิงเซเลสเทรีย เป็นม้าชนิดอัลลิคอร์น และผู้ปกครองแห่ง Equestria ควบคู่
262px-Princess Celestia profile cropped S03E01.png

องค์หญิงเซเลสเทรีย ผู้ปกครองแห่งเอเควสเทรีย

ไปกับน้องสาวของเธอคือ องค์หญิงลูน่าที่้ร้ีร้สร่้าร่้ร้ และเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการควบคุมดวงอาทิตย์ เธอเป็นผู้ให้คำปรึกษาของ ทไวไลท์ สปาร์เคิล  ซึ่งเป็นศิษย์เอกของเธอเเละเธอยังเป็นที่ชื่นชอบของโพนี่ทุกตัว

ประวัติ: เจ้าหญิงเซเลสเทรียเป็นพี่สาวของเจ้าหญิงลูน่า เธอเป็นผู้นำดวงอาทิตย์ขึ้น จึงมีคิวตี้มาร์คเป็นรูปดวงอาทิตย์ ปกครองอานาจักรเอเควสเทรีย กับ น้องสาวของเธอ คือ ลูน่าแต่เมื่อพันปีก่อน เธอได้สาปน้องสาวของเธอไว้บนดวงจันทร์ 1000 ปี หลังจากนั้น mane 6 ได้ปราบลูน่าจึงทำให้เธอและลูน่าได้กลับมาปกครองในดินแดนเอเควสเทรียอีกครั้ง

ข้อมูลอื่นๆ:ลำตัว สีขาว,สีผม สีฟ้าอ่อนปานกลาง สีชมพู เขียวอมฟ้า และม่วงอมน้ำเงิน,คิวตี้มาร์ค เป็นรูปดวงอาทิตย์ มีปีกและเขา

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki