FANDOM


งานฉลองตะวันฤดูร้อน (Summer sun celebration) เป็นเทศกาลรึ่นเริง ซึ่งมีจุดประสงค์จัดขึ้นเพื่อขอบคุณองค์หญิงเซเลสเทรียที่ขับไล่ไนท์แมร์มูน และเป็นวันที่ กลางวันได้กลับมาอีกครั้ง แต่สำหรับองค์หญิงเซเลสเทรียแล้ว งานฉลองตะวันฤดูร้อนมีความหมายว่า เป็นวันที่เธอขับไล่น้องสาวของเธอองค์หญิงลูน่าออกไปจากโลกโพนี่ และไปอยู่บนดวงจันทร์ 1,000 ปีซึ่งเป็นความผิดใหญ่หลวงสำหรับเธอ  แต่เมื่อตอน Princess Twilight Sparkle part 2 องค์หญิงเซเลสเทรียได้เปลี่ยนแปลงความหมายของเทศกาลนี้ คือ เทสกาลนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองการกลับมาของ องค์หญิงลูน่า และให้ลูน่าเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในเทศกาลนี้ด้วย และเทศกาลนี้ยังมีกำหนดว่าจะจัดขึ้นที่ไหนด้วย เช่นบางปีก็จัดที่แคนเทอร์ล็อตบางปีก็โพนี่วิลล์

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki